Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Regulacje o ochronie danych osobowych – RODO; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119 s.1) informujemy iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AVM Engineering sp.z o.o. z siedzibą Warszawie przy ul. Łodygowa 20, 03-687, reprezentowana przez Zarząd
  2. Z Administratorem danych osobowych w AVM Engineering sp.z o.o. można się skontaktować pod adresem email: biuro@avmengineering.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane, ani odsprzedawane innym podmiotom, nie będą także przekazywane do państwa trzeciego
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Celu i zakresu powierzenia przetwarzania Danych osobowych które wynikają bezpośrednio i ograniczą się do zadań lub usług wynikających z przepisów prawnych
  5. Administrator oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne, kulturowe i organizacyjne zapewniający adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem powierzonych mu Danych osobowych, o którym mowa w art.32 Rozporządzenia.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
  8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowania pod kątem zajmowanego stanowiska w celu przedstawienia informacji handlowej